Umuthi wokuzwela isithandwa Sakho

Umuthi wokuzwela isithandwa Sakho

Umuthi wokuzwela isithandwa Sakho

Umuthi wokuzwela isithandwa Sakho, ngifuna ukubuyisa isithandwa sami, ukuphephetha umuntu wakho, ukubuyisa indoda ngomchamo, umuthi wokubuyisa umuntu wakho, isikhafulo sesithombe, ukubuyisa intombi yakho, isikhafulo esisheshayo, umuthi wokubuyisa indoda, umuthi wabafazi

Thokoza ekhaya khona umuthi wokubuyisa isithandwa Sakho noma ngabe sahamba Nini..Susa umnakwenu okuhluphayo endodeni yakho WhatsApp me Ku +27686806413 Enza ebabazi lichabange lithande Wena wedwa Qhinisa uthando lwenu noma nixabana njalo ngyakhipha konke ukubi ukubaxabanisayo Whatsapp +27686806413 Khiya inhliziyo Yomuntu wakho kuthi ahlez athande Wena wedwa . Flasha amatombazane akuhlupayo ajola nendoda yakho . Makukhona Odinga usizo mayelana nezothando nakho vele Ku WhatsApp +27686806413

Umuthi Wokubuyisa Umuntu Wakho

Buyisa indoda bheka mina ngedwa Yiwona ke lomuthi ofunwa yiwo wonke umuntu

wesifazane nowesilisa ohlala kuleli. Uthando akuyona into etholakala kalula kanti futhi akuyona into ongaphila kalula ngaphandle kwayo.  However, Omunye wemithi enohlonze nesebenzayo yesizulu also noma ngizothi yesintu. Mina ngokwami ukwazi noma ngokwami ukucabanga, lomuthi ufanele abantu besifazane. Besides nakuba nabantu besilisa sebewusebenzisa kodwa umthetho wakhona kumele engabe usetshenziswa abantu besifazane. Silula nje isizathu salokho. Yiwo kanye-ke lomuthi ohlukanisa abantu. Yiwo kanye lomuthi oqeda imizwaowawunayo noma onayo ngomuntu wakho. Pho ubanike ofuna ukuthathelwa isithandwa

senhliziyo yakhe. However, Musake nawe ukuvuma ukuthathelwa isithandwa senhliziyo yakho. Zitholele

ubhekaminangedwa wakho ngokushesha. But, Lomuthi wawusetshenziswa nakudala. Sisodwa ke nje

isizathu esasidala ukuthi lomuthi usetshenziswe. Ingenxa yesithembu. Phela isithembu ilapho khona umuntu wesilisa oyedwa eseganwe abantu besifazane ababili kuya phezulu. However, Wawuye uhlale uzwa kuthiwa nje umasibanibani uyintandokazi engani

kwakusukela khona la. However, Ucabanga ukuthi kuyadlalwa wena, yayidliswa ngisho ukudliswa indoda.

Why Can You Feel Your Pulse in Your Stomach - Penn Medicine

Uyobona ngendoda isiyisiyoyoyo nje isidlala umfazi kusukela la. However, Kodwa-ke ubhekaminangedwa akuwona owokwenza lokho kodwa owokwenza umuntu omuthandayo aslo athande wena kuphela.

Iyini imiphumela emibi kakhulu ye-Tazorac?

I-Tazorac ingabangela imiphumela emibi kakhulu kwabanye abantu. Kodwa imiphumela emibi kakhulu ayijwayelekile kulo muthi.

Imiphumela emibi emibi ebikiwe nge-Tazorac ihlanganisa:

  • ukucasuka okukhulu kwesikhumba njengamabhamuza noma ukuxebuka okukhulu
  • ukungezwani nesikhumba, njengezinyosi
  • ukwanda kwengozi yokushiswa yilanga noma ukuzwela ilanga

Shayela udokotela wakho ngesikhathi esisodwa uma unemiphumela emibi kakhulu ngenkathi usebenzisa i-Tazorac. Uma imiphumela engemihle ibonakala isongela ukuphila noma uma ucabanga ukuthi udinga isimo esiphuthumayo sezokwelapha, shayela u-911 noma inombolo yakho yasendaweni yezimo eziphuthumayo ngokushesha.

error: Content is protected !!