Umuthi Wokubuyisa Isithandwa Sakho Sakudala

Umuthi Wokubuyisa Isithandwa Sakho Sakudala

Umuthi Wokubuyisa Isithandwa Sakho Sakudala

Umuthi Wokubuyisa Isithandwa Sakho Sakudala, Umuthi Wokubuyisa Isithandwa Sakho Sakudala, ngifuna ukubuyisa indoda yami, umuthi wokubuyisa imali, isikhafulo esisheshayo, uma ufuna indoda ukuthanda kakhulu, ukuphephetha umuntu wakho, umuthi wokuphephetha, ukukhafula umuntu, isikhafulo somchamo. Hence, Uthando akuyona into etholakala kalula kanti futhi akuyona into ongaphila kalula ngaphandle kwayo. However, Ubhekaminangedwa omunye wemithi enohlonze nesebenzayo yesizulu noma ngizothi yesintu. Mina ngokwami ukwazi noma ngokwami ukucabanga, lomuthi ufanele abantu besifazane. Nakuba nabantu besilisa sebewusebenzisa kodwa umthetho wakhona kumele engabe usetshenziswa abantu besifazane. Silula nje isizathu salokho.

 

Umuthi Wokubuyisa Isithandwa Sakho Sakudala | Umuthi wokubuyisa Umuntu Wakho

Esikhathini esiningi, abantu besilisa ababa wuhlupho

ebudlelwaneni noma ngingathi othandweni. However, Ibona abajola kakhulu kunabantu

besifazane lokhu esikubiza ngokuthi phecelezi i-cheating. Hence, Ubhekaminangedwa wona usiza kuphi na?

Lomuthi unceda wena ukuthi ukwazi ukugcina umuntu wakho engowakho nje kwaphela. Besides,

Ngalomuthi ungaba naso isiqiniseko sokuthi uthando lwenu aluphazamiseki. However,

Ukungaphazamiseki kothando lwenu kusho ukuthi ungakwazi ukuhlala nendoda

noma nonkosikazi wakho engekho umnakwenu ozokubangela inkathazo. Above all, Phela ayikho into

enyinkinga njengokuba nomnakwenu. Lastly,

Umnakwenu lo engakubulala nokukubulala.

Does isiwasho really work Archives - POWERFULL MAGIC LOVE SPELLS

Ngezizathu eziningi ezingabangela lokho. In addition on, Kungagcini nje lapho, engakuthakatha

ngisho nokukuthakatha. Engani phela kunenkunzimalanga yomuthi obizwa

ngesichitho. Besides, Yiwo kanye-ke lomuthi ohlukanisa abantu. Hence, Yiwo kanye lomuthi oqeda imizwa

owawunayo noma onayo ngomuntu wakho. However, Pho ubanike ofuna ukuthathelwa isithandwa

senhliziyo yakhe. However, Musake nawe ukuvuma ukuthathelwa isithandwa senhliziyo yakho. Zitholele

ubhekaminangedwa wakho ngokushesha. Lastly,

Lomuthi wawusetshenziswa nakudala. Sisodwa ke nje

isizathu esasidala ukuthi lomuthi usetshenziswe. Ingenxa yesithembu. However,

Phela isithembu ilapho khona umuntu wesilisa oyedwa eseganwe abantu besifazane

ababili kuya phezulu. Wawuye uhlale uzwa kuthiwa nje umasibanibani uyintandokazi engani

kwakusukela khona la. Besides, Ucabanga ukuthi kuyadlalwa wena, yayidliswa ngisho ukudliswa indoda.

Uyobona ngendoda isiyisiyoyoyo nje isidlala umfazi kusukela la. Above all, Kodwa-ke

ubhekaminangedwa akuwona owokwenza lokho kodwa owokwenza umuntu

omuthandayo athande wena kuphela.

Buyisa isthandwa

Buyisa isthandwa.isikhafulo esisheshayo,ukuphephetha umuntu wakho,isikhafulo sokubuyisa,
umxovo wokubuyisa indoda,umuthi wokubuyisa umuntu wakho,umuthi wokubuyisa indoda,isiwasho sokubuyisa indoda,
buyisa isithandwa sakho umlotha wamandiya.Thando wozani uthole usizo nanku Makhosi afikile asuka enthabeni nesikhafulo sothando esisheshayo sokubuyisa isithandwa sakho esakudala Umuthi wo Khiya inhliziyo yakhe achaange athande wena wedwa

1.Kungabe isthandwa sakho sikushiyile?

2.Udinga isikhafulo esinamandla ukuze abambelele kuwe akuthande ngokweqiniso??? woza ngikusize

4.Ngabe Ufuna isthandwa sakho sibheke wena wedwa?

5..Ufuna isthandwa sakho sithembeke, sikuthande sengathi uwena wedwa umuntu emhlabeni? sihlezi sicabanga wena njalo

Noma ngabe ufuna ukwenza umuntu wakho athande wena wedwa angabone munye muntu ngaphandle kwakho.

error: Content is protected !!