umuthi wokubuyisa indoda

umuthi wokubuyisa indoda

Umuthi wokubuyisa indoda¬†Esikhathini esiningi, abantu besilisa ababa wuhlupho ebudlelwaneni noma ngingathi othandweni. However, Ibona abajola kakhulu kunabantu besifazane lokhu esikubiza ngokuthi phecelezi i-cheating. Hence, Ubhekaminangedwa wona usiza kuphi na? Lomuthi unceda wena ukuthi ukwazi ukugcina umuntu wakho engowakho nje kwaphela. …

error: Content is protected !!