Iziwasho Zokugeza

Iziwasho Zokugeza

Iziwasho Zokugeza

Iziwasho zokugeza ezisiza kwizinkinga ezihlupha abantu abanenkinga zabantu abadala nemimoya, ziphinde zisize wonke umuntu

 l Iziwasho zenhlanhla ,Iziwasho zemali , Iziwasho , Iziwasho ezihamba phambili , Mnelisi iziwasho

Umuthi wemali & nokuba rich
Isikhafulo sokubuyisa indoda (Amanzi emvula)
Isikhafulo sokubuyisa indoda (DJ sunlight)
Ukubuyisa i-x yakho
Ukucupha umfazi
Mchamo wemfene wenzani?

Ezinye iziwasho nemixovo

Amafutha enkosazane
Ukucupha umfazi
Ukubuyisa i-x yakho
Ukukhipha implant
Ukuphahla ngamakhandlela
ukwenza Imbeleko
Ukukhipha Inyongo
Ukuchatha kusiza ngani
Isibhobo selashwa kanjani?
Umeqo welashwa kanjani?
Ukucupha umuntu wakho?

Iziwasho lesi isiwasho somuntu ofuna umshado uma ufuna umuntu wakho akushade angamboni omunye umuntu angamshada ngaphandle kwakho akuphe imali akwenzele konke okudingayo R150
isiwasho sokususa isilwane isichitho isinyama amabhadi konke okubi isigcwagcwa siyatholakala R150

Mavulakuvaliwe 

lesi isiwasho esisentsenziswa umuntu ofuna umsebenzi sisentsenziswa umuntu othi kudala ngizama ukuthola umsebenzi uma usebenzisa lesi uwuthole umsebenzi R100
isiwasho sabazalwe bembethe sikhona lesi esisiza ukuvula inhlannhla yakho owazalwa nayo uhlukane nokuhlupheka R150

Bheka mina ngedwa lesi uma umuntu wakho engathembekilw kuwe noma umsola kuthi uyajola vesane usebenzise ubheka mina ngedwa ngekaphinde ambheke umuntu wesimame R150

isibambelelo lesi esokumenza abheke wena wedwa angakushiyi ahlezi ekuthanda uhlezi usemqondweni wakhe. nm nixabene nm ejola uyasisebenzisa R150

Amafutha emali Ceba nabanye bayaceba. Ungagcobisa ezandleni zakho ubambe imali ingaphunyuki ezandleni R150.
Amafutha enhlanhla abuyise inhlanhla yakho. Gcobisa lawa mafutha uMzamba wonke uBuyise inhlanhla yakho R150
lezi ziwasho ziyatholakala noma ngabe ukuphi nezwe uma ukude siyaposa makukhona osidingayo kulezi ngithinte .

Izinduna zesichitho

Acne medicine I will teach you below how to make your skin very beautiful. Over-the-counter treatments are usually minimal and do not contain acne medications

and other antibacterial chemicals; and acne medicine. One of the best natural ways to get rid of acne in children is to make a homemade lemon and sugar remedy.

This is a medicine for acne. The roots of this medicine are cooked into a medicine that cleanses the blood and eliminates acne and wounds in the human body.

error: Content is protected !!